കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലീനിയർ ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശക്തമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിന്റെയും ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. വ്യാവസായിക വാണിജ്യ പദ്ധതികളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.